DANĚK & PARTNERS, patentová a advokátní kancelář Vinohradská 17, 120 00 Praha 2
Tel: 222 252 782, Fax: 222 251 032
INFORMACE: +420 602 106 021
E-MAIL: office@vilemdanek.com
Úvodní bezplatné poradenské a konzultační služby CZ / EN / DE / RU / FR
[ NAŠE SLUŽBY ]

Poradenství a konzultace / Řízení před úřady / Obnovy a udržovací poplatky / Rešerše, monitoring a sledování stavu techniky / Sporná řízení / Celní úřady / Česká obchodní inspekce / Smlouvy – licence, převody / Transfer technologiíPoradenství a konzultace

Naše kancelář poskytuje poradenské služby v oblasti práv duševního vlastnictví a práv s nimi úzce souvisejících, tj.:

 • Patenty
 • Užitné vzory
 • Průmyslové vzory
 • Ochranné známky
 • Ochrana zeměpisných označení a označení původu výrobků (služeb)
 • Doménová jména
 • Právní ochrana topografií polovodičových součástek
 • Ochrana odrůd rostlin
 • Autorské právo
 • Právo nekalé soutěže
 • Know-how, obchodní tajemství
 • Ochrana obchodní firmy

Konzultační a poradenskou činnost poskytujeme formou osobní schůzky po předchozí domluvě, a to nejčastěji v naší kanceláři na adrese Vinohradská 45, Praha 2, případně přímo ve Vaší společnosti. Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme také telefonicky, emailem nebo připravíme stanovisko formou doporučeného dopisu.
Řízení před úřady

Podání přihlášky, zastupování v řízení o zápisu / Změny v registru

Podání přihlášky, zastupování v řízení o zápisu

V co nejkratším možném termínu pro Vás zpracujeme přihlášku vynálezu, užitného či průmyslového vzoru, ochranné známky či dalších předmětů průmyslových práv a budeme Vás zastupovat v řízení o udělení ochrany před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (tzv. patentový úřad), ale i před zahraničními institucemi.


Změny v registru

Záznam změn ve vlastnictví nebo další změny jako jsou například změny jména (obchodní firmy) nebo adresy (sídla) vlastníka musí být registrovány písemnou žádostí na příslušném úřadu. Tyto změny vyžadují registrace i v mnoha dalších zemích, což může být velmi časově a finančně náročné s ohledem na různé formality a odlišné právní řády. Naše kancelář je schopna zajistit odpovídající dokumentaci a řízení pro registraci příslušných změn u nás i v zahraničí.
Obnovy a udržovací poplatky průmyslových práv

Jednou registrované průmyslové právo zůstává v platnosti pouze po stanovenou dobu, přičemž vzniká potřeba jeho obnovy, popř. prodloužení.

Pokud je udělen patent, zůstává v platnosti pouze v případě každoročních plateb udržovacích poplatků, které úměrně vzrůstají v závislosti na délce jeho platnosti (zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, v platném znění). Tyto poplatky je nutné jednorázově zaplatit i zpětně po rozhodnutí o udělení ochrany.

Ochranné známky je možné v rámci desetileté doby platnosti vždy obnovit platbou správních poplatků. O obnovu ochranné známky na dalších 10 let je možné požádat nejdříve v posledním roce její předcházející desetileté ochranné doby, nejpozději však šest měsíců po jejím uplynutí (+100% příplatek).

Čtyřletou dobu platnosti zápisu užitného vzoru je možno prodloužit dvakrát vždy o tři roky. O prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru lze požádat nejdříve v posledním roce jeho platnosti, nejpozději však šest měsíců po jejím uplynutí (+100% příplatek).

Pětiletou dobu platnosti zápisu průmyslového vzoru (designu) je možno prodloužit čtyřikrát vždy o pět let. O prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru lze požádat nejdříve v posledním roce jeho platnosti, nejpozději však šest měsíců po jejím uplynutí (+100% příplatek).

Naše kancelář zajišťuje správu plateb udržovacích a obnovovacích poplatků práv průmyslového vlastnictví na celém světě s možností navázání přímého jednání s majiteli práv, původci nebo jejich zástupci.
Rešerše, monitoring a sledování stavu techniky

Rešerše / Monitoring / Sledování stavu techniky

Rešerše

Naše kancelář provádí národní a mezinárodní rešeršní služby a průzkum v různých regionech světa. Spolupracujeme rovněž s renomovanými zahraničními firmami, které se zabývají touto problematikou.

Pokud uvažujete o zavedení nové technologie, registraci ochranné známky, průmyslového designu, či jiných průmyslových práv, doporučujeme Vám provedení rešerše v daném regionu, zda Vaše výroba, ochranná známka, design je způsobilý k užívání, distribuci a registraci. Rešerše mohou vyloučit případný zásah do cizích práv a vyloučit další právní spory. Můžeme Vám dále připravit stanoviska k případným budoucím kolizím práv.

Prostřednictvím rešerší, monitoringu a vlastního šetření jsme schopni nalézt porušovatele, padělatele nebo falšovatele v již počátečních fázích, což umožňuje okamžitý zásah a prevenci proti průmyslovému pirátství v národním i mezinárodním měřítku.

Patentové rešerše slouží také jako zdroj vědecko-technických informací. Mohou poskytnout strategické informace pro zavádění nových technologií ve Vaší společnosti prostřednictvím licencí, převodu technologií nebo zcela volně na základě zániku ochrany starších průmyslových práv.


Monitoring

Naše kancelář provádí monitoring všech svých případů včetně zajištění správy obnovovacích a udržovacích poplatků předmětů průmyslových práv (ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslový design).

V případě možné kolize Vašich starších průmyslových práv s průmyslovými právy Vašich konkurentů Vás včas upozorníme na možnost obrany, tj. např. možnost podat námitky proti přihlášce ochranné známky, podání návrhu na výmaz užitného vzoru atd.

Provádíme také monitoring Vašich konkurentů. Tato služba zajišťuje plynulé a komplexní informace a indikace o postupu a způsobu ochrany práv průmyslového vlastnictví Vašich konkurentů.


Sledování stavu techniky

Patentové právo rozumí stavem techniky vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti (typicky podáním přihlášky vynálezu nebo uplatněním prioritního práva z jiné patentové přihlášky), umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem.

Patentové spisy jsou významným pramenem informací o aktuálním vývoji ve Vašem oboru, které oceníte zejména při vývoji nových produktů Vaší společnosti. Naše kancelář poskytuje zpracování rešeršních zpráv stavu techniky podle Vámi zadaných kritérií.


Výběr ze základních služeb v oblasti rešerší a monitoringu:

 • rešeršní služby v národních a mezinárodních databázích;
 • poradenství v marketingové strategii;
 • provádění monitoringu v jednotlivé zájmové oblasti průmyslu a obchodu v České republice, EU a v dalších zemích;
 • poradenství v oblasti monitoringu;
 • identifikace předmětů průmyslových práv, která mohou přivodit konflikty s právy našich klientů
 • rešeršní zprávy o stavu techniky ve Vašem oboruSporná řízení

Prosazování práv průmyslového vlastnictví klientů je základní součástí praxe naší kanceláře. Zastupujeme zájmy klientů nejen v záležitostech správních, ale i soudních. Poskytujeme rovněž poradenské a konzultační služby spojené s prosazováním práv svých klientů v mezinárodním měřítku. V případě, že sporná řízení jsou neúměrně dlouhá a finančně náročná, navrhujeme mimosoudní vyrovnání, která jsou často jediným smyslupným způsobem vyřešení konfliktů.
Ochrana duševního vlastnictví celními úřady

Ochrana duševního vlastnictví je vykonávána i orgány celní správy, a to zejména v případech, kdy má být na území, resp. z území České republiky dovezeno, resp. vyvezeno zboží podezřelé z porušování práv duševního vlastnictví.

Držitel příslušného práva může celní správu požádat o přijetí opatření k zabránění porušování příslušných práv duševního vlastnictví, pokud se jedná o zboží podléhající celnímu dohledu, a to s účinností pro Českou republiku, či s účinností pro území Evropské Unie, pokud bylo právo registrováno u příslušné evropské instituce (zejména např. ochranná známka Společenství, průmyslový vzor Společenství atd.).

Pokud se jedná o zboží, které celnímu dohledu nepodléhá, může oprávněná osoba požádat celní orgán o provedení dozoru na trhu. Dozor na trhu je vykonáván na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podle kterého nikdo nesmí klamat spotřebitele, uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek. Za klamání spotřebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování těchto výrobků nebo zboží za účelem nabídky nebo prodeje.


Výběr ze základních služeb kanceláře:

 • konzultace, poradenství;
 • komunikace s orgány celní správy, podání žádosti o přijetí opatření, podání podnětu k provedení dozoru na trhu;
 • zastupování ve sporných řízeních.Ochrana duševního vlastnictví Českou obchodní inspekcí

Česká obchodní inspekce je jedním z orgánů zajišťujících prosazování práv k duševnímu vlastnictví. ČOI je především oprávněna ke kontrole fyzických i právnických osob, které prodávají nebo dodávají na trh výrobky nebo poskytují služby nebo vyvíjejí podobnou činnost na vnitřním trhu.

Česká obchodní inspekce ve vztahu k právům duševního vlastnictví kontroluje zejména, zda při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle zvláštního právního předpisu výrobky řádně opatřeny stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen stanovený dokument, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům a zda v souvislosti s označením stanoveného výrobku byly splněny i požadavky stanovené zvláštními právními předpisy a zda nedochází ke klamání spotřebitele. ČOI může vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků a ukládat sankce nebo jiná opatření. Činit tak může i na základě podnětu vlastníka patentu, užitného či průmyslového vzoru, ochranné známky či jiných průmyslových práv.


Výběr ze základních služeb kanceláře:

 • konzultace, poradenství;
 • komunikace s Českou obchodní inspekcí;
 • zastupování ve správních řízeních.Smlouvy – licence, převody

Převody průmyslových práv / Licence

Poskytujeme komplexní služby v oblasti smluvní problematiky týkající se práv duševního vlastnictví. Zpracováváme koncepty smluv, podáváme konzultace k Vašim návrhům.


Převody průmyslových práv

Převody vlastnických práv v oblasti průmyslového vlastnictví hrají velkou roli v současné ekonomice. Převod průmyslových práv na jiného vlastníka musí být bez prodlení registrován z důvodu ochrany nabyvatele ve vztahu k třetím osobám.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti převodů průmyslových práv od vyhledání vhodného zájemce, přípravy smluv po příslušnou registraci.


Licence

Licence znamená výjimečné povolení nebo oprávnění k nějaké činnosti nebo výkonu. V oblasti průmyslových práv považujeme za licenci povolení k využívání chráněného, utajovaného, či nezveřejněného technického řešení, znalosti nebo práva na označení (ochranné známky), které majitel za úhradu poskytuje. Na rozdíl od převodu těchto práv nedochází při licenčním vztahu ke změně majitele tohoto nehmotného statku.

Zpracováváme koncepty a vyhotovujeme návrhy licenčních smluv.


Výběr ze základních služeb v oblasti licencí a převodů práv průmyslového vlastnictví zahrnuje:

 • strategie při formulaci smluv a jejich ustanovení;
 • poradenství ve strategii utajení předmětu licence;
 • rozšíření ochrany v zahraničí;
 • oceňování předmětů průmyslového vlastnictví;
 • záruky a platnost smluv;
 • průmyslově právní nezávadnost;
 • nekalosoutěžní jednání;
 • rešeršní služby v národních a mezinárodních databázích.Transfer technologií

Pod pojmem „transfer technologií“ můžeme rozumět převod určitých poznatků, které umožňují inovaci a zlepšení výrobků, služeb, zkvalitnění výrobních či pracovních postupů. Zdrojem takových poznatků jsou zejména univerzity, vědecká centra či výzkumná pracoviště, které takové poznatky mohou nabídnout komerční průmyslové sféře. Komercializace vědeckých poznatků je přínosem jak pro vědce, který docílí finančního zhodnocení své práce, tak pro společnost, jíž je poskytnuta licence k takovému právu. Spolupráce vědecké a komerční sféry může mít i trvalejší charakter ve formě aplikovaného výzkumu na zakázku společností.


Výběr ze základních služeb v oblasti transferu technologií:

 • poradenství, konzultace;
 • vyhledání vhodných smluvních partnerů, odborná asistence při jednání o transferu, příprava a návrh smluv;
 • pomoc při zajištění grantové podpory.
(c) 2015 - Vilém Daněk, Všechna práva vyhrazena
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.