DANĚK & PARTNERS, patentová a advokátní kancelář Vinohradská 17, 120 00 Praha 2
Tel: 222 252 782, Fax: 222 251 032
INFORMACE: +420 602 106 021
E-MAIL: office@vilemdanek.com
Úvodní bezplatné poradenské a konzultační služby CZ / EN / DE / RU / FR
[ OBORY ČINNOSTI ]

Patenty / Užitné vzory / Design / Ochranné známky / Doménová jména / Zeměpisná označení a označení původu / Topografie polovodičových součástek / Odrůdy rostlin / Autorské právo / Nekalá soutěž / Know-how, obchodní tajemství / Obchodní firmaNaše kancelář se zabývá ochranou práv duševního vlastnictví. Co lze rozumět pod tímto pojmem?

Právo duševního vlastnictví je tvořeno ze dvou pravních odvětví: na jedné straně obsahuje práva průmyslová a na straně druhé právo autorské a práva související s právem autorským.

Mezi průmyslová práva řadíme především výsledky technické tvůrčí činnosti (vynálezy, užitné vzory), vzhled výrobků – „design“ (průmyslové vzory), práva k označení (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení) a rovněž konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků). K průmyslovým právům je též přidružena ochrana práv k doménovým jménům.

Naše kancelář dále poskytuje veškeré služby týkající se problematiky nekalé soutěže, ochrany obchodního tajemství a know-how.


PATENTY

Co je to patent? / Národní patent / Evropský patent / Mezinárodní patentová přihláška PCT / Patent Společenství

Co je to patent?

Tato forma právní ochrany se vztahuje na vynálezy, které jsou průmyslově využitelné, nové a vznikly výsledkem vynálezecké činnosti. Na takové vynálezy lze udělit patent. Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí. Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat.

Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky (za předpokladu placení udržovacích ročních poplatků) a jeho základní účinek spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat.

Ochrana patentem má pouze teritoriální účinky. Pokud vynález není chráněn patentem v daném regionu, tak po jeho zveřejnění již neexistuje žádná možnost v tomto státě/regionu zabránit užití Vašich myšlenek a vynálezů kýmkoli jiným.

Naše kancelář zajišťuje nejen patentovou ochranu národní v rámci ČR, ale i v zahraničí, ať už prostřednictvím evropského patentu či mezinárodní patentové přihlášky. Díky mezinárodním smlouvám je tak možné Váš vynález chránit patentem ve většině zemí světa.

Výběr ze základních služeb patentové ochrany:

 • příprava a podání přihlášky patentu v České republice, EU a v dalších zemích;
 • poradenství ve strategii ochrany patentem a dalšími právy;
 • evropský patent;
 • mezinárodní patentová přihláška;
 • zahraniční patentová ochrana;
 • ochrana vynálezů ze zahraničí u nás;
 • dodatková ochranná osvědčení;
 • účinky evropského patentu v České republice;
 • získání patentu na základě přihlášky užitného vzoru;
 • rychlá ochrana vynálezu užitným vzorem a patentovou přihláškou;
 • know-how, zlepšovací návrhy, technická řešení;
 • ochrana proti kopírování a padělání chráněného vynálezu;
 • konzultace, sporná řízení, kolize práv, licence atd.

Patentové třídění

Pro účely systematického zařazení předmětu patentu a provádění rešerší je využíváno tzv. mezinárodní patentové třídění (MPT). Zatřídění musí vystihovat podstatu předmětu přihlášky vynálezu, přičemž předmět přihlášky je nutné zatřídit do všech tříd, které odpovídají jeho podstatě. Hierarchie třídění je dána rozdělením celé techniky do jednotlivých úrovní, tj. sekcí, tříd, podtříd, skupin a podskupin v sestupném sledu.

Rozdělení sekcí dle aktuálního vydání MPT:

 • Sekce A - LIDSKÉ POTŘEBY
 • Sekce B - PRŮMYSLOVÉ TECHNIKY; DOPRAVA
 • Sekce C - CHEMIE; HUTNICTVÍ
 • Sekce D - TEXTIL; PAPÍR
 • Sekce E - STAVEBNICTVÍ
 • Sekce F - MECHANIKA; OSVĚTLOVÁNÍ; TOPENÍ; ZBRANĚ; PRÁCE S TRHAVINAMI
 • Sekce G - FYZIKA
 • Sekce H - ELEKTROTECHNIKA

Národní patent

Národní patent na vynález je účinný pro celé území České republiky. Příslušný k zápisu a vedení rejstříku národních patentů je Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze-Bubenči.

Pokud zamýšlíte využít Váš vynález i při podnikání v zahraničí, doporučujeme jeho ochranu prostřednictvím tzv. evropského patentu nebo podáním mezinárodní přihlášky patentu PCT. Pokud jste již majitelem národního patentu či užitného vzoru, lze při jeho rozšíření do zahraničí využít práva přednosti z národní přihlášky, a to po dobu 12 měsíců od data podání první přihlášky.

Náš národní patentový úřad také umožňuje při zamítnutí evropské přihlášky podat změněnou přihlášku národní se zachováním práva přednosti.


 • Patentovat vynález

  Pokud se rozhodnete využít služeb naší kanceláře, prosíme o provedení následujících kroků:

  • vyplnění formuláře se základními údaji o požadované ochraně dle přiložených instrukcí (zvláště popis technického řešení, údaje o jeho přihlašovateli) a jeho zaslání e-mailem, faxem nebo poštou na adresu naší kanceláře

   o vyplnění formuláře plné moci a jeho zaslání poštou na adresu naší kanceláře

  Vaši objednávku zpracujeme v nejkratší možné časové lhůtě. Již dnem podání získáváte k Vašemu technickému řešení právo priority! Úřad podrobí Vaši přihlášku předběžnému průzkumu. Jeho smyslem je vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky, které obsahují předměty zjevně nepatentovatelné, nejednotné, popř. obsahující vady, které brání jejich zveřejnění. Po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti Úřad přihlášku zveřejní. Nejpozději 36 měsíců po podání přihlášky musí být podána žádost o provedení tzv. úplného průzkumu. Teprve na základě úplného průzkumu, v němž bylo shledáno, že vynález splňuje všechny podmínky patentovatelnosti, Úřad udělí patent. Po úspěšném řízení obdržíte listinu o udělení patentu.


 • Rešerše, sledování stavu techniky

  Provádíme rešeršní služby v patentových rejstřících a rejstřících užitných vzorů podle Vámi zadaných kritérií. Výsledek rešerše může být užitečnou informací zejména tehdy,

  - pokud zvažujete podání přihlášky patentu, a to za účelem vyhnutí se možnému konfliktu se staršími právy k užitným vzorům či patentům
  - pokud chcete monitorovat konkurenční patenty či užitné vzory, resp. jejich přihlášky, které by mohly být v konfliktu s Vašimi staršími právy k patentu
  - pokud Vaše společnost vyvíjí nové produkty a za tímto účelem potřebuje informace o aktuálním vývoji ve Vašem oboru.


 • Návrh na zrušení patentu

  Udělený patent může Úřad zrušit, zjistí-li se dodatečně zejména,

  • že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti
  • že vynález není v patentu popsán tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit
  • že majitel patentu na něj nemá právo

  Týkají-li se důvody zrušení jen části patentu, patent se zruší částečně.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu na zrušení patentu
  - účinná obrana proti návrhu na zrušení Vašeho patentu


 • Poplatky za udržování patentu

  Patent platí dvacet let od podání přihlášky vynálezu, ovšem za předpokladu platby každoročních udržovacích poplatků. Výše těchto poplatků úměrně vzrůstá v závislosti na délce platnosti patentu (zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, v platném znění). Tyto poplatky je nutné jednorázově zaplatit i zpětně po rozhodnutí o udělení ochrany.

  Naše služby

  - sledování lhůt k platbě udržovacích poplatků
  - formální náležitosti platby udržovacích poplatků


 • Převod

  Práva k patentu mohou být převedena na jiného vlastníka, a to na základě písemné smlouvy.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu smlouvy o převodu
  - žádost o zápis převodu patentu do rejstříku


 • Dodatková ochranná osvědčení

  Dodatková ochranná osvědčení jsou udělována na látky již chráněné patentem, jestliže jsou účinnými látkami přípravků, které před uvedením na trh podléhají registraci podle zvláštních předpisů (zák. č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a zák. č. 79/1997 Sb., o léčivech). Účelem udílení dodatkových ochranných osvědčení je částečně nahradit dobu, která uplynula od podání přihlášky patentu do doby první registrace umožňující uvést přípravek na trh v České republice, protože v tomto časovém rozmezí nemohl být patent plnohodnotně využíván. Účinnou látkou je chemicky vyrobená látka nebo směs látek, mikroorganismus nebo směs mikroorganismů, které mají obecné nebo specifické léčebné nebo preventivní účinky ve vztahu k onemocněním lidí nebo zvířat nebo které jim mohou být podány za účelem určení nemoci, zlepšení nebo úpravy zdravotního stavu anebo které jsou určené k ochraně rostlin nebo rostlinných výrobků.

  Z osvědčení vyplývají stejná práva jako ze základního patentu; na osvědčení se vztahují stejná omezení a vyplývají z něj stejné povinnosti jako ze základního patentu.

  Osvědčení platí po dobu odpovídající době, jež uplynula mezi dnem podání přihlášky základního patentu a dnem první registrace umožňující uvést přípravek na trh v České republice jako léčivý přípravek či jako přípravek na ochranu rostlin, zkrácené o 5 let, nejdéle však 5 let ode dne, kdy toto osvědčení nabylo účinnosti. Osvědčení nabývá účinnosti uplynutím zákonné doby platnosti základního patentu.


 • Zlepšovací návrhy

  Za zlepšovací návrhy se pokládají technická, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž má zlepšovatel právo nakládat.

  Zlepšovatel je povinen nabídnout zlepšovací návrh svému zaměstnavateli, jestliže se zlepšovací návrh týká oboru práce nebo činnosti zaměstnavatele. Zlepšovatel má právo se zlepšovacím návrhem nakládat bez omezení, jestliže s ním zaměstnavatel ve lhůtě dvou měsíců od nabídky zlepšovacího návrhu neuzavřel smlouvu o přijetí nabídky zlepšovacího návrhu a odměně za něj. Právo využívat zlepšovací návrh vzniká uzavřením smlouvy se zlepšovatelem o přijetí nabídky zlepšovacího návrhu a odměně za něj. Práva ze zlepšovacích návrhů nevzniknou, brání-li jim práva z patentu.


 • Podnikový vynález

  Vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolů v pracovním poměru (tzv. zaměstnanecký vynález), přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak.

  Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu.

  Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě do 3 měsíců od tohoto vyrozumění právo na patent (uplatní-li ho, může sám podat přihlášku vynálezu a uvede v ní, že jde o zaměstnanecký vynález), přechází toto právo zpět na původce a on sám může podat přihlášku vynálezu.


Evropský patent

Na základě Evropské patentové úmluvy byl vytvořen systém, který umožňuje získat na základě jediné přihlášky a jediného řízení patent buď v několika, nebo ve všech členských státech. Nejedná se ovšem o institut komunitárního práva. K vedení řízení a udělování patentů je příslušný Evropský patentový úřad v Mnichově.

Evropský patent není jednotný a nedílný, jde vlastně o jakýsi svazek národních patentů. V každé zemi, pro kterou byl evropský patent udělen, má jeho majitel stejná práva a stejné povinnosti, jako majitel národního patentu. Po udělení evropského patentu musí jeho majitel provést tzv. validaci, tedy předložit překlad patentového spisu u příslušných národních úřadů. Maximální doba ochrany je stejně jako u národního patentu 20 let a ve výjimečných případech může být prodloužena (dodatková ochranná osvědčení).

Pokud jste již majitelem národního patentu či užitného vzoru, lze při jeho rozšíření do zahraničí formou evropského patentu využít práva přednosti z národní přihlášky, a to po dobu 12 měsíců od data podání první přihlášky.

Náš národní patentový úřad také umožňuje při zamítnutí evropské přihlášky podat změněnou přihlášku národní se zachováním práva přednosti.

Naše služby

- poradenství, konzultace
- rešerše, sledování stavu techniky
- vedení řízení o udělení patentu
- převody, licence
- dodatková ochranná osvědčení
- monitorování termínů splatnosti udržovacích poplatků
- právní pomoc při porušování práv z patentů, sporná řízení

 • Patentovat vynález

  Pokud se rozhodnete využít služeb naší kanceláře, prosíme o provedení následujících kroků:

  • vyplnění formuláře se základními údaji o požadované ochraně dle přiložených instrukcí (zvláště popis technického řešení, údaje o jeho přihlašovateli) a jeho zaslání e-mailem, faxem nebo poštou na adresu naší kanceláře

   o vyplnění formuláře plné moci a jeho zaslání poštou na adresu naší kanceláře

  Vaši objednávku zpracujeme v nejkratší možné časové lhůtě. Již dnem podání získáváte k Vašemu technickému řešení právo priority! Po podání přihlášky provede Evropský patentový úřad průzkum, zda přihláška splňuje formální podmínky pro přiznání data podání a případně upozorní přihlašovatele na odstranění nedostatků přihlášky. Úřad dále vyhotoví a zveřejní zprávu o evropské rešerši, kde uvede dokumenty, které mohou být vzaty v úvahu při posuzování, zda vynález, jehož se evropská patentová přihláška týká, je nový a zahrnuje vynálezeckou činnost. Po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti, resp. na žádost přihlašovatele i před uplynutím této lhůty, Úřad přihlášku zveřejní. Průzkum evropské patentové přihlášky se provádí na žádost přihlašovatele, který o něj může požádat až do šesti měsíců ode dne, kdy je v Evropském patentovém věstníku oznámeno zveřejnění zprávy o evropské rešerši. Teprve na základě tohoto úplného průzkumu, v němž bylo shledáno, že vynález splňuje všechny podmínky patentovatelnosti, Úřad udělí patent. Po úspěšném řízení obdržíte listinu o udělení patentu.


 • Validace

  Po udělení evropského patentu musí jeho majitel provést tzv. validaci, tedy předložit překlad patentového spisu u příslušných národních úřadů a zaplatit příslušný administrativní poplatek.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - validace patentu v ČR
  - zprostředkování validace v zahraničí


 • Rešerše, sledování stavu techniky

  Provádíme rešeršní služby v patentových rejstřících a rejstřících užitných vzorů podle Vámi zadaných kritérií. Výsledek rešerše může být užitečnou informací zejména tehdy,

  - pokud zvažujete podání přihlášky patentu, a to za účelem vyhnutí se možnému konfliktu se staršími právy k užitným vzorům či patentům
  - pokud chcete monitorovat konkurenční patenty či užitné vzory, resp. jejich přihlášky, které by mohly být v konfliktu s Vašimi staršími právy k patentu
  - pokud Vaše společnost vyvíjí nové produkty a za tímto účelem potřebuje informace o aktuálním vývoji ve Vašem oboru.


 • Odpor proti udělení evropského patentu

  Ve lhůtě devíti měsíců ode dne zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku může každý proti tomuto patentu podat u Evropského patentového úřadu odpor, a to zejména z toho důvodu, že

  • vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti
  • vynález není v patentu popsán tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit
  • předmět evropského patentu přesahuje obsah přihlášky v původně podaném znění.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu na odpor
  - účinná obrana proti odporu podanému proti Vašemu udělenému evropskému patentu


 • Návrh na zrušení patentu

  Udělený patent může Úřad zrušit, zjistí-li se dodatečně zejména,

  • že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti
  • že vynález není v patentu popsán tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit
  • že majitel patentu na něj nemá právo

  Týkají-li se důvody zrušení jen části patentu, patent se zruší částečně.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu na zrušení patentu
  - účinná obrana proti návrhu na zrušení Vašeho patentu


 • Poplatky za udržování patentu

  Patent platí dvacet let od podání přihlášky vynálezu, ovšem za předpokladu platby každoročních udržovacích poplatků. Udržovací poplatky za evropskou patentovou přihlášku se platí za třetí a každý další rok, počítáno ode dne podání přihlášky. Udržovací poplatky lze řádně zaplatit nejdříve jeden rok před jeho splatností, nejpozději pak do šesti měsíců od data splatnosti, v tomto případě ovšem se současnou úhradou příplatku. Výše poplatků úměrně vzrůstá v závislosti na délce platnosti patentu.

  Naše služby

  - sledování lhůt k platbě udržovacích poplatků
  - formální náležitosti platby udržovacích poplatků


 • Převod

  Práva k evropskému patentu, resp. jeho přihlášce, mohou být převedena na jiného vlastníka, a to na základě písemné smlouvy.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu smlouvy o převodu
  - žádost o zápis převodu patentu do rejstříku


 • Licence

  Právo využívat evropský patent, resp. jeho přihlášku, může být poskytnuto na základě písemné licenční smlouvy.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu licenční smlouvy
  - žádost o zápis převodu patentu do rejstříku


Mezinárodní patentová přihláška PCT

Mezinárodní přihláška se podává podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a jedinou přihláškou lze získat ochranu ve 141 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského). Zahraniční patentová ochrana je zcela podřízena národním právům dané země, kde je možné uplatňovat právo přednosti do jednoho roku od původního podání.

Pokud jste již majitelem národního patentu či užitného vzoru, lze při jeho rozšíření do zahraničí formou mezinárodní patentové přihlášky využít práva přednosti z národní přihlášky, a to po dobu 12 měsíců od data podání první přihlášky.

Naše služby

- poradenství, konzultace
- rešerše, sledování stavu techniky
- vedení řízení o udělení patentu
- převody, licence
- dodatková ochranná osvědčení
- monitorování termínů splatnosti udržovacích poplatků
- právní pomoc při porušování práv z patentů, sporná řízení

 • Patentovat vynález

  Pokud se rozhodnete využít služeb naší kanceláře, prosíme o provedení následujících kroků:

  • vyplnění formuláře se základními údaji o požadované ochraně dle přiložených instrukcí (zvláště popis technického řešení, údaje o jeho přihlašovateli) a jeho zaslání e-mailem, faxem nebo poštou na adresu naší kanceláře

   o vyplnění formuláře plné moci a jeho zaslání poštou na adresu naší kanceláře

  Vaši objednávku zpracujeme v nejkratší možné časové lhůtě. Postup řízení o mezinárodní přihlášce PCT se skládá ze dvou fází: z mezinárodní fáze řízení a z národní fáze řízení.

  Mezinárodní fáze začíná podáním přihlášky u přijímacího úřadu. Ten přihlášku podrobí průzkumu z hlediska formálních náležitostí kladených na přiznání data mezinárodního podání a požadavků kladených na obsah a formu mezinárodní přihlášky a případně vyzve přihlašovatele k odstranění formálních nedostatků přihlášky. Každá mezinárodní přihláška se podrobí mezinárodní rešerši, která je vypracována na základě nároků s přihlédnutím k popisu a případným výkresům. Zpráva o mezinárodní rešerši (International Search Report) obsahuje výčet relevantních dokumentů, které mohou mít vztah k patentovatelnosti vynálezu nárokovaného v mezinárodní přihlášce. Zprávu o mezinárodní rešerši vyhotoví příslušný orgán ve lhůtě 3 měsíce od data, kdy od přijímacího úřadu obdržel rešeršní vyhotovení nebo 9 měsíců od data priority, přičemž platí lhůta, která uplyne později. Mezinárodní úřad zveřejní přihlášku bezprostředně po uplynutí 18 měsíců po datu nejstarší uplatněné priority, případně i dříve na základě včasné žádosti přihlašovatele. Přihlašovatel může požádat o provedení tzv. mezinárodního předběžného průzkumu, na základě kterého se může lépe rozhodnout, zda bude o ochranu usilovat v rámci národní fáze.

  Po ukončení mezinárodní fáze řízení může přihlašovatel pokračovat v řízení ve fázi národní před určenými národními úřady. Jejich úkolem je dokončit řízení o přihlášce, tzn. udělit národní patent či přihlášku zamítnout. Při tom postupují národní úřady v souladu s národními právními předpisy a uplatňují i svá kriteria patentovatelnosti. Přihlašovatel každému určenému úřadu dodá jedno vyhotovení mezinárodní přihlášky, jakož i její překlad a zaplatí případný národní poplatek, a to nejpozději do 30 měsíců od data priority. Zákonodárství určeného státu však může stanovit tuto lhůtu delší.


 • Rešerše, sledování stavu techniky

  Provádíme rešeršní služby v patentových rejstřících a rejstřících užitných vzorů podle Vámi zadaných kritérií. Výsledek rešerše může být užitečnou informací zejména tehdy,

  - pokud zvažujete podání přihlášky patentu, a to za účelem vyhnutí se možnému konfliktu se staršími právy k užitným vzorům či patentům
  - pokud chcete monitorovat konkurenční patenty či užitné vzory, resp. jejich přihlášky, které by mohly být v konfliktu s Vašimi staršími právy k patentu
  - pokud Vaše společnost vyvíjí nové produkty a za tímto účelem potřebuje informace o aktuálním vývoji ve Vašem oboru.


 • Návrh na zrušení patentu

  Udělený patent může Úřad zrušit, zjistí-li se dodatečně zejména,

  • že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti
  • že vynález není v patentu popsán tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit
  • že majitel patentu na něj nemá právo

  Týkají-li se důvody zrušení jen části patentu, patent se zruší částečně.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu na zrušení patentu s účinky v ČR
  - účinná obrana proti návrhu na zrušení Vašeho patentu pro ČR


 • Poplatky za udržování patentu

  Patent platí dvacet let od podání přihlášky vynálezu, ovšem za předpokladu platby každoročních udržovacích poplatků. Udržovací poplatky za evropskou patentovou přihlášku se platí za třetí a každý další rok, počítáno ode dne podání přihlášky. Udržovací poplatky lze řádně zaplatit nejdříve jeden rok před jeho splatností, nejpozději pak do šesti měsíců od data splatnosti, v tomto případě ovšem se současnou úhradou příplatku. Výše poplatků úměrně vzrůstá v závislosti na délce platnosti patentu.

  Naše služby

  - sledování lhůt k platbě udržovacích poplatků
  - formální náležitosti platby udržovacích poplatků


 • Převod

  Práva k patentu, resp. jeho přihlášce, mohou být převedena na jiného vlastníka, a to na základě písemné smlouvy.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu smlouvy o převodu
  - žádost o zápis převodu patentu do rejstříku


 • Licence

  Právo využívat patent, resp. jeho přihlášku, může být poskytnuto na základě písemné licenční smlouvy.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu licenční smlouvy
  - žádost o zápis převodu patentu do rejstříku


Patent Společenství (Komunitární patent)

Již delší dobu probíhají na půdě Evropské unie diskuse o zavedení institutu tzv. patentu Společenství. Ten by, na rozdíl od „evropského patentu“, umožňoval získání jednotného a nedílného patentu pro celé území Evropské unie, podobně jako je tomu u ochranných známek Společenství a komunitárního průmyslového vzoru (designu). Patent Společenství by měl dále zjednodušit proces získání patentu pro evropské země, odpadnout by totiž měla především nutnost překladu patentového spisu do jazyků všech členských států.
UŽITNÉ VZORY

Co je to užitný vzor? / Národní užitný vzor / Registrace užitného vzoru v zahraničí

Co je to užitný vzor?

Užitným vzorem lze chránit nové technické řešení, které je průmyslově využitelné a přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Ochrana prostřednictvím užitného vzoru je vhodná pro předměty nižší vynálezecké úrovně, menšího ekonomického významu a předměty s kratší životností.

Řízení o zápisu užitného vzoru je rychlejší než řízení o patentové přihlášce, jelikož přihláška užitného vzoru je podrobena pouze průzkumu formálních náležitostí. Na rozdíl od patentové ochrany tak k zápisu užitného vzoru může dojít velmi rychle, zpravidla za tři až čtyři měsíce po podání přihlášky. Účinky zápisu jsou stejné jako účinky patentu, ale vhledem k tomu, že úřad neprovádí průzkum novosti a překročení rámce pouhé odborné dovednosti, je postavení majitele užitného vzoru slabší, protože jeho užitný vzor může být snáze napaden majiteli starších práv.

Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit.

Užitný vzor platí 4 roky, ale lze jej za poplatek dvakrát prodloužit vždy o tři roky (max. tedy 10 let).

Výběr ze základních služeb právní ochrany užitných vzorů:

 • příprava a podání přihlášky užitného vzoru v České republice, EU a v dalších zemích;
 • poradenství ve strategii ochrany užitného vzoru;
 • získání patentu na základě přihlášky užitného vzoru;
 • rozšíření ochrany v zahraničí;
 • konzultace, sporná řízení, kolize práv, licence atd.


Národní užitný vzor

Zápis národního užitného vzoru je účinný pro celé území České republiky. Příslušný k zápisu a vedení rejstříku národních užitných vzorů je Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze-Bubenči.

 • Registrovat užitný vzor

  Pokud se rozhodnete využít služeb naší kanceláře, prosíme o provedení následujícího:

  • vyplnění formuláře se základními údaji o požadované ochraně dle přiložených instrukcí (zvláště popis technického řešení, údaje o jeho přihlašovateli) a jeho zaslání e-mailem, faxem nebo poštou na adresu naší kanceláře

   o vyplnění formuláře plné moci a jeho zaslání poštou na adresu naší kanceláře

  Vaši objednávku zpracujeme v nejkratší možné časové lhůtě. Již dnem podání získáváte k Vašemu technickému řešení právo priority! Po úspěšném řízení obdržíte osvědčení o zápisu užitného vzoru.


 • Rešerše

  Provádíme rešeršní služby v rejstřících užitných vzorů a patentových rejstřících podle Vámi zadaných kritérií. Výsledek rešerše může být užitečnou informací zejména tehdy,

  - pokud zvažujete podání přihlášky užitného vzoru, a to za účelem vyhnutí se možnému konfliktu se staršími právy k užitným vzorům či patentům
  - pokud chcete monitorovat konkurenční užitné vzory či patenty, resp. jejich přihlášky, které by mohly být v konfliktu s Vašimi staršími právy k užitnému vzoru či patentu
  - pokud Vaše společnost vyvíjí nové produkty a za tímto účelem potřebuje informace o aktuálním vývoji ve Vašem oboru


 • Návrh na výmaz užitného vzoru

  Zapsaný užitný vzor může Úřad na návrh kohokoliv z rejstříku vymazat, zejména tehdy,

  • pokud technické řešení není nové a/nebo nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a/nebo není průmyslově využitelné
  • pokud se jedná o technické řešení, které je v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky.

  Týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže částečně.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku
  - účinná obrana proti návrhu na výmaz Vašeho užitného vzoru


 • Prodloužení doby platnosti užitného vzoru

  Užitný vzor platí čtyři roky ode dne podání přihlášky, popřípadě od podání dřívější přihlášky vynálezu se shodným předmětem. Dobu platnosti zápisu užitného vzoru prodlouží Úřad na žádost majitele užitného vzoru až dvakrát vždy o tři roky. O prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru lze požádat nejdříve v posledním roce jeho platnosti, nejpozději však šest měsíců po jejím uplynutí (+100% příplatek).

  Naše služby

  - zpracování žádosti o prodloužení doby platnosti užitného vzoru


 • Převod

  Práva k užitnému vzoru, resp. jeho přihlášce, mohou být převedena na jiného vlastníka, a to na základě písemné smlouvy.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu smlouvy o převodu
  - žádost o zápis převodu užitného vzoru do rejstříku


 • Licence

  Právo využívat užitný vzor, resp. jeho přihlášku, může být poskytnuto na základě písemné licenční smlouvy.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu licenční smlouvy
  - žádost o zápis převodu užitného vzoru do rejstříku


Registrace užitného vzoru v zahraničí

Na evropské ani mezinárodní úrovni neexistuje možnost podání jediné přihlášky užitného vzoru s účinky pro několik států zároveň. Institut „užitného vzoru“ není rovněž upraven ve všech zemích. Pokud vyžadujete ochranu Vašeho technického řešení v zahraničí užitným vzorem, je nutné podat přihlášku národní cestou u úřadu příslušné země. Prostřednictvím naší kanceláře však můžete Vaše technické řešení přihlásit k ochraně evropským patentem či podat mezinárodní přihlášku patentu PCT.
PRŮMYSLOVÉ VZORY (Design)

Co je to průmyslový vzor? / Národní průmyslový vzor / Průmyslový vzor Společenství / Mezinárodní registrace designu

Co je to průmyslový vzor?

Účelem této kategorie právní ochrany je chránit vzhled výrobku či jeho části – design. Průmyslový vzor může spočívat zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Průmyslový design je způsobilý ochrany, je-li nový a má individuální charakter. Rozsah ochrany vyplývá z registrovaného vyobrazení designu. Registrace průmyslového designu výrobků poskytuje jeho majiteli monopolní postavení v jeho využití a kopírování. Zápis průmyslového vzoru poskytuje jeho majiteli výlučné právo jej užívat a zabránit třetí osobě užívat průmyslový vzor bez jeho souhlasu. Užívání průmyslového vzoru zahrnuje zejména výrobu, nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo u něhož je použit, jakož i skladování takového výrobku pro tyto účely.

Doba ochrany designu trvá 5 let od data podání přihlášky. Majitel chráněného průmyslového designu může tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky.

Stejně jako patent, také právní ochrana registrovaného designu má pouze teritoriální účinky. Naše kancelář je připravena zajistit právní ochranu Vašeho designu nejen v České republice, ale i v dalších zemích na základě evropského a mezinárodního práva.

Výběr ze základních služeb v oblasti právní ochrany designu zahrnuje:

 • příprava a podání přihlášky průmyslového designu v České republice, EU a v dalších zemích;
 • poradenství ve strategii postupu právní ochrany designu;
 • rozšíření ochrany v zahraničí;
 • design v Evropské unii;
 • zahraniční řízení ve věci ochrany designu;
 • autorské právo;
 • rešeršní služby v národních a mezinárodních databázích;
 • kopírování, napodobování, pirátství a padělání designu;
 • koupě, převody, licence, konzultace, sporná řízení, kolize práv atd.

Třídění průmyslových vzorů

Pro účely systematického zařazení průmyslového vzoru a provádění rešerší je využíváno tzv. Locarnské třídění průmyslových vzorů. Zatřídění průmyslového vzoru, tj. příslušnost výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn či na němž je aplikován, do konkrétní třídy a podtřídy mezinárodního třídění, je svázána s druhem výrobku. Locarnské třídění je složeno z 32 tříd a 219 podtříd.


Národní průmyslový vzor

Zápis národního průmyslového vzoru je účinný pro celé území České republiky. Příslušný k zápisu a vedení rejstříku národních průmyslových vzorů je Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze-Bubenči.

 • Registrovat národní průmyslový vzor (design)

  Pokud se rozhodnete využít služeb naší kanceláře, prosíme o provedení následujících kroků:

  • vyplnění formuláře se základními údaji o požadované ochraně dle přiložených instrukcí (zvláště vyobrazení designu, údaje o jeho přihlašovateli) a jeho zaslání e-mailem, faxem nebo poštou na adresu naší kanceláře

   o vyplnění formuláře plné moci a jeho zaslání poštou na adresu naší kanceláře

  Vaši objednávku zpracujeme v nejkratší možné časové lhůtě. Již dnem podání získáváte k tomuto designu právo priority! Po úspěšném řízení obdržíte osvědčení o zápisu průmyslového vzoru.


 • Rešerše

  Provádíme rešeršní služby v rejstřících průmyslových vzorů podle Vámi zadaných kritérií. Výsledek rešerše může být užitečnou informací zejména tehdy,

  - pokud zvažujete podání přihlášky průmyslového vzoru, a to za účelem vyhnutí se možnému konfliktu se staršími právy k průmyslovým vzorům
  - pokud chcete monitorovat konkurenční průmyslové vzory, resp. jejich přihlášky, které by mohly být v konfliktu s Vašimi staršími právy k průmyslovému vzoru


 • Návrh na výmaz průmyslového vzoru

  Zapsaný průmyslový vzor může Úřad na žádost z rejstříku vymazat, zejména tehdy,

  • nejedná-li se o průmyslový vzor, tzn. vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení
  • průmyslový vzor není nový a/nebo nemá individuální povahu
  • průmyslový vzor, který je v rozporu se zásadami veřejného pořádku nebo s dobrými mravy
  • představuje-li průmyslový vzor neoprávněné užití díla chráněného podle autorského práva atd.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku
  - účinná obrana proti návrhu na výmaz Vašeho průmyslového vzoru


 • Obnova doby ochrany průmyslového vzoru

  Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky. Vlastník zapsaného průmyslového vzoru může tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru. O prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru lze požádat nejdříve v posledním roce jeho platnosti, nejpozději však šest měsíců po jejím uplynutí (+100% příplatek).

  Naše služby

  -zpracování žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru


 • Převod

  Práva k průmyslovému vzoru mohou být převedena písemnou smlouvou na jiného vlastníka. Smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku průmyslových vzorů.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu smlouvy o převodu
  - žádost o zápis převodu průmyslového vzoru do rejstříku


 • Licence

  Právo užívat průmyslový vzor může být poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle ustanovení občanského zákoníku. Licence může být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná. Licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu licenční smlouvy
  - žádost o zápis licence k průmyslovému vzoru do rejstříku


Průmyslový vzor Společenství (Registered Community Design)

V rámci Evropské unie je možné získat ochranu designu prostřednictvím institutu průmyslového vzoru Společenství (rovněž se lze setkat s označením “komunitární vzor” nebo “komunitární design”). Průmyslový vzor Společenství je účinný na celém jednotném a nedílném teritoriu EU, tzn. ve všech 27 členských státech. Pokud se Evropská unie rozšíří o další členský stát, účinky průmyslového vzoru Společenství se automaticky rozšíří i na území přistoupivšího státu.

 • Registrovat průmyslový vzor Společenství

  Pokud se rozhodnete využít služeb naší kanceláře, prosíme o následující:

  • vyplnění formuláře se základními údaji o požadované ochraně dle přiložených instrukcí (zvláště vyobrazení designu, údaje o jeho přihlašovateli) a jeho zaslání e-mailem, faxem nebo poštou na adresu naší kanceláře

   o vyplnění formuláře plné moci a jeho zaslání poštou na adresu naší kanceláře

  Vaši objednávku zpracujeme v nejkratší možné časové lhůtě. Již dnem podání získáváte k tomuto designu právo priority! Po úspěšném řízení obdržíte osvědčení o zápisu průmyslového vzoru.


 • Rešerše

  Provádíme rešeršní služby v rejstřících průmyslových vzorů podle Vámi zadaných kritérií. Výsledek rešerše může být užitečnou informací zejména tehdy,

  - pokud zvažujete podání přihlášky průmyslového vzoru, a to za účelem vyhnutí se možnému konfliktu se staršími právy k průmyslovým vzorům
  - pokud chcete monitorovat konkurenční průmyslové vzory, resp. jejich přihlášky, které by mohly být v konfliktu s Vašimi staršími právy k průmyslovému vzoru


 • Návrh na prohlášení neplatnosti průmyslového vzoru Společenství

  Zapsaný průmyslový vzor může Úřad prohlásit neplatným zejména tehdy,

  • nejedná-li se o průmyslový vzor, tzn. vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení
  • průmyslový vzor není nový a/nebo nemá individuální povahu
  • průmyslový vzor, který je v rozporu se zásadami veřejného pořádku nebo s dobrými mravy
  • představuje-li průmyslový vzor neoprávněné užití díla chráněného podle autorského práva atd.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu na prohlášení neplatnosti průmyslového vzoru Společenství
  - účinná obrana proti návrhu na prohlášení neplatnosti Vašeho průmyslového vzoru


 • Obnova doby ochrany průmyslového vzoru Společenství

  Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky. Vlastník zapsaného průmyslového vzoru může tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru. Žádost o obnovu zápisu se podává ve lhůtě šesti měsíců, která uplyne posledním dnem měsíce, v jehož průběhu skončí doba ochrany. V této lhůtě musí být rovněž zaplaceny poplatky za obnovení. Žádost může být podána a poplatky zaplaceny ještě v dodatečné lhůtě šesti měsíců ode dne následujícího po dni uvedeném v první větě, za podmínky, že je v této dodatečné lhůtě zaplacen příplatek.

  Naše služby

  -zpracování žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru Společenství


 • Převod

  Práva k průmyslovému vzoru Společenství mohou být převedena na jiného vlastníka. Převod se na žádost jedné ze stran zapíše do rejstříku a zveřejní; dokud není převod zapsán v rejstříku, nemůže právní nástupce uplatňovat práva vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru Společenství.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu smlouvy o převodu
  - žádost o zápis převodu průmyslového vzoru Společenství do rejstříku


 • Licence

  Průmyslový vzor Společenství může být předmětem licence pro celé Společenství nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná. Licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu licenční smlouvy
  - žádost o zápis licence k průmyslovému vzoru Společenství do rejstříku


Mezinárodní registrace designu

Od počátku ledna 2008 mají možnost fyzické a právnické osoby, které jsou občany některého z členských států EU, které mají své bydliště, sídlo, místo obvyklého pobytu nebo skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo obchodní provozovnu na území některého z členských států EU požádat o ochranu svých průmyslových vzorů podle Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů. Výhodou tohoto systému je úspora spočívající v podání jediné přihlášky.
OCHRANNÉ ZNÁMKY

Co je to ochranná známka? / Národní ochranná známka / Mezinárodní zápis ochranné známky/ Ochranná známka Společenství

Co je to ochranná známka?

Ochranná známka je označení, které umožňuje rozlišit shodné výrobky či služby různých výrobců, resp. poskytovatelů. Jako ochranná známka mohou být registrována zejména slova či slovní spojení, jména, písmena, čísla, loga, akronymy, kombinace písmen nebo čísel, slogany, piktogramy, obrázky, design, grafika, portréty, soubor písmen, slov a grafických prvků, etikety, viněty, prostorové (trojrozměrné) předměty, jako například zboží nebo jeho obaly, barvy nebo kombinace barev, znělky nebo muzikální fráze.

Ochranná známka je spojena vždy s konkrétním zbožím nebo službami, které jsou pod touto známkou poskytovány. Žádná ochranná známka nesmí být shodná, zaměnitelná nebo podobná již existující registrované ochranné známce v daném regionu. Získaná ochrana zabezpečuje vlastníku známky výlučné právo užívat ochrannou známku, bránit třetím osobám užívat ji bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním jiným osobám (licence) nebo na ně právo na ochrannou známku převést (např. ji prodat). Registrace ochranné známky Vám zajistí ochranu investic do reklamy a propagace zboží či služeb společně s ochranou Vašeho dobrého jména.

Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky, platnost zápisu ochranné známky lze přitom na žádost jejího vlastníka každých 10 let obnovit.

I v oblasti ochranných známek platí zásada teritoriality, to znamená, že ochranná známka zapsána v ČR je platná pouze na jejím území. Lze ovšem rovněž požádat o mezinárodní zápis ochranné známky či o zápis ochranné známky Společenství, jež je účinná na území všech 27 států EU. Prostřednictvím naší kanceláře je tak možné žádat o registraci ochranné známky ve většině zemí světa.

Výběr ze základních služeb v oblasti ochranných známek:

 • příprava a podání přihlášky k registraci ochranné známky v České republice, EU a v dalších zemích;
 • poradenství v marketingové strategii ochranných známek;
 • ochranná známka Společenství;
 • mezinárodní ochranná známka;
 • mezinárodní řízení ve věci ochranných známek;
 • zahraniční ochranné známky u nás;
 • rešeršní služby v národních a mezinárodních databázích;
 • koupě, převody a licence ochranných známek;
 • kopírování, napodobování, pirátství a padělání ochranných známek;
 • konzultace, sporná řízení, kolize práv, atd.

Třídění ochranných známek

Mezinárodní třídění výrobků a služeb podle Niceské dohody

V přihlášce ochranné známky musí být uveden seznam výrobků a služeb, pro které je požadována ochrana, s tím, že tento seznam musí být uveden vzestupně v pořadí tříd mezinárodního třídění. Aktuální verze Niceského třídění obsahuje celkem 45 tříd, třídy 1 – 34 se vztahují k výrobkům, třídy 35 – 45 se týkají služeb. Po podání přihlášky ochranné známky již nelze seznam výrobků a služeb dále rozšiřovat, lze jej však omezit.

Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek podle Vídeňské dohody

Zatřídění obrazových prvků ochranných známek je podkladem pro provádění rešerší. Obrazové prvky zatřiďuje Úřad v rámci tzv. formálního průzkumu, a to u všech označení, přihlašovaných v jiném než běžném typu písma. Obrazové třídění obsahuje 29 tříd obrazových prvků, které jsou dále členěny na oddíly a úseky.

Ačkoli Česká republika není členem Vídeňské dohody, při zatřiďování obrazových prvků podle této dohody postupuje.


Národní ochranná známka

Zápis národní ochranné známky je účinný pro celé území České republiky. Příslušný k zápisu a vedení rejstříku národních ochranných známek je Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze-Bubenči.

 • Registrovat národní ochrannou známku

  Pokud se rozhodnete využít služeb naší kanceláře, prosíme o následující:

  • vyplnění formuláře se základními údaji o požadované ochraně dle přiložených instrukcí (zvláště znění či vyobrazení ochranné známky, údaje o jejím přihlašovateli a orientační seznam výrobků a/nebo služeb, které budou pod ochrannou známkou vyráběny/poskytovány) a jeho zaslání e-mailem, faxem nebo poštou na adresu naší kanceláře

   o vyplnění formuláře plné moci a jeho zaslání poštou na adresu naší kanceláře

  Vaši objednávku zpracujeme v nejkratší možné časové lhůtě. Před podáním přihlášky provádíme orientační rešerši v rejstříku ochranných známek a v případě existence staršího shodného či téměř shodného označení Vás neprodleně informujeme. Řízení o zápisu ochranné známky trvá cca 5-15 měsíců, ale již dnem podání získáváte k tomuto označení právo priority! Po úspěšném řízení obdržíte osvědčení o zápisu ochranné známky.


 • Rešerše

  Provádíme rešeršní služby v rejstřících ochranných známek podle Vámi zadaných kritérií. Výsledek rešerše může být užitečnou informací zejména tehdy,

  - pokud zvažujete podání přihlášky ochranné známky, a to za účelem vyhnutí se možnému konfliktu se staršími právy k ochranným známkám
  - pokud chcete monitorovat konkurenční ochranné známky, resp. jejich přihlášky, které by mohly být v konfliktu s Vašimi staršími právy k ochranné známce


 • Připomínky k zápisu ochranné známky

  Do doby zápisu ochranné známky do rejstříku může každý podat připomínky k zápisu, a to na základě tzv. absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti označení.

  Do rejstříku se podle zákona o ochranných známkách nezapíše zejména označení:

  • které nemůže tvořit ochrannou známku
  • které nemá rozlišovací způsobilost
  • které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností
  • které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech
  • které je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku

  Naše služby

  - zpracování připomínek k zápisu ochranné známky
  - účinná obrana proti připomínkám podaným proti Vámi přihlašovanému označení


 • Námitky proti zápisu ochranné známky

  Námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku mohou být podány ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to na základě tzv. relativních důvodů, tedy práv ke staršímu označení.

  Námitky může zejména podat:

  • vlastník starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti
  • vlastník starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu
  • uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky

  Naše služby

  - zpracování námitek proti konkurenčnímu přihlašovanému označení
  - účinná obrana proti námitkám podaným proti Vámi přihlašovanému označení


 • Návrh na zrušení ochranné známky

  Již zapsaná ochranná známka může být úřadem na návrh třetí osoby zrušena, jestliže:

  • ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky
  • se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé

  Naše služby

  - zpracování návrhu na zrušení ochranné známky
  - účinná obrana proti návrhu na zrušení Vaší ochranné známky


 • Návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky

  Již zapsanou ochrannou známku může Úřad na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásit za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s ustanoveními zákona o ochranných známkách.

  Jedná se zejména o důvody tzv. relativní zápisné nezpůsobilosti, tj. návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky může podat především:

  • vlastník starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti
  • vlastník starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu
  • uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky

  Návrh může být podán i na základě tzv. absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, tj. zejména, pokud bylo zapsáno označení

  • které nemůže tvořit ochrannou známku
  • které nemá rozlišovací způsobilost
  • které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností
  • které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech
  • které je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku

  Naše služby

  - zpracování návrhu na prohlášení neplatnosti konkurenční ochranné známky
  - účinná obrana proti návrhu na prohlášení neplatnosti Vaší ochranné známky


 • Obnova ochranné známky

  Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Ochranné známky je možné v rámci desetileté doby platnosti vždy obnovit platbou správních poplatků. O obnovu ochranné známky na dalších 10 let je možné požádat nejdříve v posledním roce její předcházející desetileté ochranné doby, nejpozději však šest měsíců po jejím uplynutí (+100% příplatek). Ochranná známka může být obnovována opakovaně, vždy na dalších 10 let.

  Naše služby

  - zpracování žádosti o obnovu ochranné známky


 • Převod ochranné známky

  Ochranná známka, resp. její přihláška, může být převedena na jiného vlastníka, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána/přihlášena, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou. Převod je vůči třetím osobám účinný zápisem do rejstříku.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu smlouvy o převodu
  - žádost o zápis převodu ochranné známky do rejstříku


 • Licence

  Právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle ustanovení občanského zákoníku pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich. Licence může být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná. Licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu licenční smlouvy
  - žádost o zápis licence k ochranné známce do rejstříku


Mezinárodní zápis ochranné známky

Mezinárodní ochranná známka může být registrována na základě známky národní u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví v Ženevě prostřednictvím národních úřadů a zástupce. Přihlašování probíhá na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a na základě Protokolu k této dohodě. Přihlašovatel může uplatňovat právo priority z národní přihlášky ochranné známky, a to za předpokladu, že bude mezinárodní přihláška podána do šesti měsíců od data podání národní přihlášky. Ochranná známka se poté řídí zákonodárstvím té dané země s možnostmi ochrany, kterou je možné uplatnit v daném regionu. Mezinárodní zápis je po dobu pěti let závislý na existenci zápisu téže ochranné známky v České republice. Pokud v této době dojde k zániku národního zápisu ochranné známky, bude i její mezinárodní zápis zrušen. Vlastník ochranné známky je však oprávněn žádat o přeměnu mezinárodního zápisu na národní přihlášky ochranných známek ve vyznačených smluvních státech.


Ochranná známka Společenství

Ochranná známka Společenství (též "Community trademark" nebo "European trademark") je známkou Evropské unie a má účinky ve všech členských státech EU (včetně přistoupivších). Pro zápisné řízení je příslušný Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu EU se sídlem ve španělském Alicante. Přihlášku má právo podat kdokoli, ale zahraniční přihlašovatel musí být při jednání zastoupen zástupcem s evropskou autorizací. Přihlašovatel ochranné známky Společenství může uplatňovat právo priority z národní přihlášky téže ochranné známky, pokud je přihláška ochranné známky Společenství podána ve lhůtě šesti měsíců od data podání národní přihlášky.

Ochranná známka Evropské unie má jednotnou povahu. To znamená, že má stejné účinky ve všech členských státech: může být zapsána, převedena, zrušena nebo být prohlášena neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Unie. Jedinou výjimku z této zásady tvoří licence, která může být poskytnuta i jen pro část území Evropského společenství. Tato ochranná známka poskytuje svému majiteli ochranu proti neoprávněnému užívání a reprodukci, či napodobení na celém území Evropské unie.


Omezení účinků ochranné známky EU

Majitel nemůže zakázat třetí osobě používat v obchodním styku její vlastní jméno a adresu; dále údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo dalších jejich charakteristických vlastností; a konečně ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení určení výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů. Podmínkou ovšem je, že toto užívání je v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě. Pokud majitel ochranné známky Společenství uvedl sám na trh v kterémkoli členském státě EU výrobky pod touto ochrannou známkou nebo dal k takovému uvedení na trh souhlas, nemůže již zabránit jejich volnému pohybu na území EU. Toto omezení neplatí, pokud má majitel řádné důvody k tomu, aby bránil pozdější komercializaci výrobků, zejména pokud se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil.

 • Registrovat ochrannou známku Společenství

  Pokud se rozhodnete využít služeb naší kanceláře, prosíme o následující:

  • vyplnění formuláře se základními údaji o požadované ochraně dle přiložených instrukcí (zvláště znění či vyobrazení ochranné známky, údaje o jejím přihlašovateli a orientační seznam výrobků a/nebo služeb, které budou pod ochrannou známkou vyráběny/poskytovány) a jeho zaslání e-mailem, faxem nebo poštou na adresu naší kanceláře

   o vyplnění formuláře plné moci a jeho zaslání poštou na adresu naší kanceláře

  Vaši objednávku zpracujeme v nejkratší možné časové lhůtě. Před podáním přihlášky provádíme orientační rešerši v rejstříku ochranných známek a v případě existence staršího shodného či téměř shodného označení Vás neprodleně informujeme. Řízení o zápisu ochranné známky trvá cca 5-15 měsíců, ale již dnem podání získáváte k tomuto označení právo priority! Po úspěšném řízení obdržíte osvědčení o zápisu ochranné známky.


 • Rešerše

  Provádíme rešeršní služby v rejstřících ochranných známek podle Vámi zadaných kritérií. Výsledek rešerše může být užitečnou informací zejména tehdy,

  - pokud zvažujete podání přihlášky ochranné známky, a to za účelem vyhnutí se možnému konfliktu se staršími právy k ochranným známkám
  - pokud chcete monitorovat konkurenční ochranné známky, resp. jejich přihlášky, které by mohly být v konfliktu s Vašimi staršími právy k ochranné známce


 • Námitky proti zápisu ochranné známky Společenství (Opposition)

  Námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku mohou být podány ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to na základě tzv. relativních důvodů, tedy práv ke staršímu označení.

  Námitky může zejména podat:

  • majitel starší ochranné známky, pokud je přihlašované označení totožné se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna
  • majitel starší ochranné známky, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou
  • majitel nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní a
   a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství;
   b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky
  • majitel starší ochranné známky, pokud je přihlašovaná ochranná známka Společenství totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování námitek proti konkurenčnímu přihlašovanému označení
  - účinná obrana proti námitkám podaným proti Vámi přihlašovanému označení


 • Návrh na zrušení ochranné známky Společenství

  Ochranná známka Společenství může být na základě návrhu zrušena, pokud:

  • pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody;
  • pokud se ochranná známka stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána;
  • pokud by v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, ochranná známka mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu na zrušení ochranné známky Společenství
  - účinná obrana proti návrhu na zrušení Vaší ochranné známky


 • Návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství

  Již zapsanou ochrannou známku může Úřad na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásit za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s ustanoveními zákona o ochranných známkách.

  Jedná se zejména o důvody tzv. relativní zápisné nezpůsobilosti, tj. návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky může podat především:

  • majitel starší ochranné známky, pokud je zapsané označení totožné se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna
  • majitel starší ochranné známky, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou
  • majitel nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní a
   a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství;
   b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky
  • majitel starší ochranné známky, pokud je přihlašovaná ochranná známka Společenství totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

  Návrh může být podán i na základě tzv. absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, tj. zejména, pokud bylo zapsáno označení

  • které není schopné tvořit ochrannou známku
  • které nemá rozlišovací způsobilost
  • ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností
  • pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu na prohlášení neplatnosti konkurenční ochranné známky
  - účinná obrana proti návrhu na prohlášení neplatnosti Vaší ochranné známky


 • Obnova ochranné známky

  Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Ochranné známky je možné v rámci desetileté doby platnosti vždy obnovit platbou správních poplatků. Žádost o obnovu zápisu se podává ve lhůtě šesti měsíců, která uplyne posledním dnem měsíce, v jehož průběhu skončí doba ochrany. V této lhůtě musí být rovněž zaplaceny poplatky. Žádost může být podána a poplatky zaplaceny ještě v dodatečné lhůtě šesti měsíců ode dne následujícího po dni uvedeném v první větě, za podmínky, že je v této dodatečné lhůtě zaplacen příplatek. Obnova může být žádána také pouze pro některé z výrobků či služeb, které ochranná známka chrání. Ochranná známka může být obnovována opakovaně, vždy na dalších 10 let.

  Naše služby

  - zpracování žádosti o obnovu ochranné známky


 • Převod ochranné známky Společenství

  Ochranná známka, resp. její přihláška, může být převedena na jiného vlastníka, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána/přihlášena, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou. Převod je vůči třetím osobám účinný zápisem do rejstříku. Je-li z převodních listin zřejmé, že v důsledku převodu by ochranná známka Společenství mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, úřad převod nezapíše, ledaže by právní nástupce přistoupil na omezení zápisu ochranné známky Společenství pro výrobky nebo služby, ve vztahu k nimž klamání nehrozí.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu smlouvy o převodu
  - žádost o zápis převodu ochranné známky do rejstříku


 • Licence

  Právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle ustanovení občanského zákoníku pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich a pro celé Společenství nebo jeho část. Licence může být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná. Licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku.

  Naše služby

  - poradenství, konzultace
  - zpracování návrhu licenční smlouvy
  - žádost o zápis licence k ochranné známce do rejstříku
Doménová jména

Doménové jméno je označením internetové stránky. Práva k němu lze připodobnit k právům na označení, jako jsou např. ochranné známky či práva k obchodní firmě. I když je registrací určité domény vyloučena jakákoli její další registrace jiným subjektem, je možné přesto zaregistrovat a užívat doménové jméno velmi podobného znění, a to např. pouhou změnou domény nejvyššího stupně, resp. registrátora (srov. např. “doména.cz” a “doména.eu”). Podnikatelé pochopitelně usilují o co možná nejširší ochranu svého doménového jména.

Předpis, který by upravoval právní režim doménových jmen, dosud neexistuje a domény je tak třeba chránit prostřednictvím jiných právních kategorií. Registrace domén pak spíše probíhá na dobrovolném podřízení se pravidlům registrátorů, ti ovšem nemají žádnou povinnost zkoumat případnou zaměnitelnost doménových jmen.

Z obecných právních předpisů jsou pro ochranu domén významná zejména ustanovení občanského zákoníku o nekalosoutěžním jednání, zvláště pak speciální skutkové podstaty klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti. Tato ustanovení slouží ochraně domén spíše podpůrně.

Pokud je doménové jméno shodné se zněním firmy, připadá v úvahu rovněž jeho ochrana prostřednictvím ochrany obchodního jména. Podle občanského zákoníku nesmí být nikdo dotčen neoprávněným zasahováním do svých práv k firmě. Nikdo tedy nesmí užívat doménové jméno shodné či zaměnitelné se zněním již existující firmy.

Nejsilnější ochranou doménového jména je jeho registrace jako ochranné známky. Doménové jméno v podobě ochranné známky je pak chráněno i proti doménám, které jsou s ním zaměnitelné a pod nimiž jsou provozovány internetové stránky nabízející shodné výrobky či služby jako stránky provozované pod doménou chráněnou ochrannou známkou.

Naše kancelář poskytuje právní poradenství i v této oblasti a je schopna prosadit Vaše práva ochrany doménových jmen a ochranných známek užívaných na internetu celosvětově. Můžeme Vám pomoci nejen s marketingovou strategií, ale také při právní ochraně a tvorbě Vaší domény. Zpracováváme návrhy např. licenčních smluv k ochranným známkám, které jsou používány na webových stránkách. Získáte tak maximální hodnoty a snížíte riziko zásahu do práv třetích osob.

Naše služby ve vztahu k doménám – cz, eu a com:

 • poradenství, konzultace
 • sporná řízení před rozhodčími soudy a soudy
 • smlouvy o převodu doménOchrana zeměpisných označení a označení původu výrobků (služeb)

Zeměpisným označením je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. Jako označení původu ani jako zeměpisné označení nemůže být do rejstříku zapsáno takové označení, jehož doslovné znění sice pravdivě označuje území, ze kterého zboží pochází, přesto je však způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že zboží pochází z jiného území.

Zeměpisná označení, označení původu a ochranná známka mohou být užity k právní ochraně původu zboží, ale ve své podstatě jsou kompletně rozdílné. Ochranná známka je ve vlastnictví pouze jedné právnické nebo fyzické osoby a je věcí soukromoprávní. Zeměpisná označení a označení původu náleží do oblasti veřejnoprávní.

Tato právní úprava je založena na ochraně geografických označení spojených s registrací. Ochrana se vztahuje na všechny typy produktů, které mají specifické vlastnosti nebo typické zvláštnosti charakteristické pro daný region, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. Za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území.

Ochrana označení původu vzniká dnem zápisu do rejstříku. Doba ochrany označení původu není časově omezena.

Zapsané označení původu je oprávněn užívat, zejména umisťovat na zboží, jehož se označení původu týká, každý, kdo vyrábí, zpracovává a připravuje zboží s odpovídající kvalitou či vlastnostmi na vymezeném území. Na zapsané označení původu nelze poskytovat licenci, nesmí být poskytnuto jako zástava a nelze jej ani převést.

Naše služby:

 • příprava a podání přihlášky označení v České republice a v dalších zemích;
 • mezinárodní zápis označení;
 • poradenství ve strategii této specifické ochrany;
 • získání registrace;
 • rozšíření ochrany pro další výrobce, popř. zpracovatele;
 • konzultace, sporná řízení, kolize práv, atd.Ochrana topografií polovodičových součástek

Topografií se pro účely právní ochrany rozumí série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňující trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí.

Polovodičovým výrobkem se pro účely právní ochrany rozumí konečná nebo mezitímní forma mikroelektronického výrobku, který je určen k plnění elektronické funkce, a který se skládá ze základního tělesa obsahujícího vrstvu polovodičového materiálu a opatřeného alespoň jednou vrstvou vodivého, izolačního nebo polovodičového materiálu v předem daném uspořádání.

Prostorové struktury mikroelektronických polovodičových produktů mohou být chráněny pomocí registrace, jestliže jsou výsledkem tvůrčí činnosti původce a nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné. Právo na ochranu topografie přísluší jejímu původci nebo právnímu nástupci. Právo na ochranu je převoditelné.

Ochrana topografie vzniká ke dni prvního, nikoli skrytého, obchodního využití, jestliže tato topografie byla předmětem řádné přihlášky podané u příslušného úřadu ve lhůtě 2 let od tohoto využití, nebo ke dni podání řádné přihlášky, jestliže topografie nebyla dříve obchodně využita. Doba trvání ochrany skončí uplynutím 10 let od konce kalendářního roku, v němž tato ochrana vznikla.

Výběr ze základních služeb v oblasti právní ochrany polovodičových součástek:

 • příprava a podání přihlášky k registraci topografie polovodičových součástek v České republice, EU a v dalších zemích;
 • poradenství a marketingové strategie ochrany;
 • zahraniční řízení ve věci topografie polovodičových součástek;
 • rešeršní služby v národních a mezinárodních databázích;
 • koupě, převody práv a licence topografie polovodičových součástek;
 • know-how a obchodní tajemství;
 • kopírování, napodobování, pirátství a padělání polovodičových součástek;
 • konzultace, sporná řízení, kolize práv, atd.Ochrana odrůd rostlin

Původní pěstitel nebo jeho právní nástupce může získat vlastnická práva nových odrůd rostlin registrací, pokud jsou stálé, odlišitelné, stejnorodé a zcela nové.

Žádost o udělení ochranných práv k novým odrůdám se podává u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se sídlem v Brně. Tento úřad zároveň vydává šlechtitelská osvědčení a vede rejstřík chráněných odrůd. Držitel šlechtitelských práv má výlučné právo k využívání chráněné odrůdy, které spočívá v oprávnění nakládat s rozmnožovacím materiálem takové odrůdy jeho výrobou a množením, úpravou pro účely množení, nabízením k prodeji, prodejem nebo jiným uváděním do oběhu, vývozem, dovozem či skladováním pro uvedené účely. Ochranná práva k chráněné odrůdě trvají do konce 25. roku následujícího po roce, ve kterém byla ochranná práva pravomocně udělena; u chráněných odrůd dřevin, chmele, révy vinné a brambor ochranná práva trvají do konce 30. roku následujícího po roce, ve kterém byla ochranná práva pravomocně udělena. Držitel šlechtitelských práv může ochranná práva k chráněné odrůdě převést písemnou smlouvou na jinou osobu či poskytnout souhlas s využíváním chráněné odrůdy jiné osobě – licenci.

Kromě právní ochrany odrůd na národní úrovni je možné odrůdu registrovat na úrovni Evropské unie a požádat o udělení odrůdových práv Společenství platných v celém Společenství. Výhodou komunitární ochrany je udělení ochranných práv vztahujících se na celé území Společenství, a to na základě jedné žádosti, jednoho administrativního řízení a technických zkoušek. K udělování odrůdových práv Společenství byl ustanoven Odrůdový úřad Společenství (CPVO - Community Plant Variety Office) se sídlem v Angers ve Francii.

Naše kancelář zajišťuje kompletní služby v oblasti ochrany a registrace pro rostlinné variety v České republice, v Evropské unii i v dalších státech světa. Poskytujeme také služby, jako jsou například licenční smlouvy, smlouvy o převodu, právní pomoc při zásahu a omezování práv v této oblasti.
Autorské právo

Dílo / Obsah autorského práva / Omezení autorského práva / Související práva / Licence / Kolektivní správa

Autorské dílo

Předmětem autorského práva je dílo. Díla můžeme rozdělit na literární díla, jiná umělecká díla a díla vědecká. Podle autorského zákona musí dílo splňovat určité podmínky, musí být totiž především:

 • jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora
 • vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (autorské právo tedy nechrání samotné myšlenky či ideje)
 • autorem se rozumí fyzická osoba, která dílo vytvořila.

Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

Právo autorské k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby dokončení díla jako dílo jediné (dílo spoluautorů), přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně.

Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

Práva k dílu jsou často označena symbolem ©. Upozorňujeme však na skutečnost, že tento znak má pouze informativní charakter a dílo je stejně chráněno i není-li to na něm nijak vyznačeno.


Počítačové programy:

Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Za dílo souborné se považuje databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem.

Za užití díla podle autorského zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu; to neplatí pro zhotovení rozmnoženiny počítačového programu či elektronické databáze.

Vytvoření počítačového programu jako zaměstnaneckého díla:

Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem.

Nevykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu vůbec nebo je vykonává nedostatečně, má autor právo požadovat, aby mu zaměstnavatel za obvyklých podmínek udělil licenci, ledaže existuje na straně zaměstnavatele závažný důvod k jejímu odmítnutí.

Počítačové programy a databáze, které nejsou kolektivními díly, se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li vytvořena na objednávku; objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele. Není-li sjednáno jinak, má autor zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení takového zisku.

Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární.

Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou podle autorského zákona chráněny. Ochranu je možné zajistit pouze právy k užitnému vzoru, patentu nebo designu, pokud tyto myšlenky a principy splňují další kritéria.


Obsah autorského práva

Právo autorské zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková.

Práva osobnostní jsou těsně spjata s osobou autora. Mezi osobnostní práva autora patří právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství či právo na nedotknutelnost díla Těchto práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Po smrti autora si však nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých.

Majetková práva umožňují autorovi díla především rozhodovat o jeho užití, a to jeho rozmnožováním, rozšiřováním, pronájmem, půjčováním, vystavováním, či jeho sdělováním veřejnosti. Mezi majetková práva patří rovněž právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého a právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.

Majetkových práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí; to neplatí pro pohledávky z takových majetkových práv vzniklé.

Majetková práva trvají podle současné právní úpravy po dobu života autora a 70 let po jeho smrti. Mohou být také předmětem dědictví. Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, je dílem volným a takové dílo tedy může každý volně užívat.


Omezení autorského práva

Autorskoprávní ochrana je ve veřejném zájmu v určitých případech omezena. Jde o případy volného užití autorského díla a případy tzv. zákonných licencí.

Volné užití díla znamená užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. Volné užití díla se však nevztahuje na užití počítačových programů či elektronických databází, zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu.


Zákonné licence

Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na:

a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany,
b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní; užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo:

 • cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů;
 • zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla určeného k vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla;
 • užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům;
 • v odůvodněné míře dílo užije při zpravodajství o aktuální události, při které je takové dílo provozováno, vystaveno nebo jinak užito;
 • převezme do periodického tisku či jiného hromadného sdělovacího prostředku články s obsahem časového významu o věcech politických, hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku, či jejich překlad; takové převzetí není přípustné, je-li výslovně zapovězeno (případy tzv. úřední a zpravodajské licence);
 • kresbou, malbou či grafikou, fotografií nebo filmem zaznamená nebo vyjádří dílo, které je umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství.

Další zákonné licence se vztahují např. k propagaci výstavy uměleckých děl a jejich prodeje, užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního, omezení práva autorského k dílu soubornému, ke knihovní licenci, licenci pro zdravotně postižené, licenci pro dočasné rozmnoženiny, licenci pro fotografickou podobiznu, k nepodstatnému vedlejšímu užití díla, k licenci k dílům užitého umění a dílům architektonickým, licenci pro sociální zařízení či k užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením.

Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.


Práva související s právem autorským

Předmětem autorského zákona nejsou jen práva autorská, ale i další práva, která s právem autorským těsně souvisí. Jedná se o:

 • Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu;
 • Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu;
 • Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu;
 • Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání;
 • Právo nakladatele.

Licence

Samotné autorské právo zůstává výhradně u osoby autora a nelze jej dále převést. Práva k různým způsobům užití díla lze však smlouvou převést na jiný subjekt. Základním typem smlouvy pro poskytnutí oprávnění k užití díla je licenční smlouva. Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu.

Licence může být poskytnuta jako licence výhradní nebo licence nevýhradní. Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že jde o licenci nevýhradní. V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil. V případě nevýhradní licence je autor nadále oprávněn k výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám.

Je-li tak sjednáno ve smlouvě, může nabyvatel oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence).


Kolektivní správa autorských práv

Kolektivní správou je zastupování většího počtu osob, jimž přísluší

a) majetkové právo autorské nebo majetkové právo související s právem autorským,
b) ze zákona oprávnění k výkonu majetkových práv k dílu, nebo
c) ze smlouvy výhradní oprávnění k výkonu práva kolektivně spravovaného pro celou dobu trvání majetkových práv a alespoň pro území České republiky s právem poskytnout podlicenci k jejich společnému prospěchu, a to při výkonu jejich majetkových práv ke zveřejněným nebo ke zveřejnění nabídnutým dílům, uměleckým výkonům, zvukovým a zvukově obrazovým záznamům, pokud jiný než kolektivní výkon těchto práv je nedovolený nebo neúčelný; za předmět ochrany k zveřejnění nabídnutý se považuje takový předmět ochrany, který nositel práva písemně oznámí příslušnému kolektivnímu správci za účelem zařazení takového předmětu ochrany do rejstříku předmětů ochrany.

Kolektivní správu autorských práv mohou vykonávat pouze organizace pověřené Ministerstvem kultury ČR. V ČR získalo toto oprávnění pouze několik organizací, mezi nejvýznamnější organizace patří OSA, Intergram a DILIA.


Výběr ze základních služeb naší kanceláře v oblasti autorského práva:

 • právní poradenství, konzultace;
 • sepsání smluv v oblasti autorského práva a práv příbuzných (např. licenční smlouva);
 • řešení sporů v oblasti autorského práva mimosoudní i soudní cestou.Právo nekalé soutěže

Nekalá soutěž je spolu s právem proti omezování hospodářské soutěže odvětvím soutěžního práva. Účelem nekalosoutěžního práva je prostřednictvím stanovených pravidel regulovat chování hospodářských subjektů na trhu a chránit je tak před možnou újmou způsobenou nekalosoutěžním jednáním jejich konkurentů. Právo nekalé soutěže má v první řadě chránit samotného soutěžitele, kterým může být podnikatelský i nepodnikatelský subjekt, ale pod stále silnějším vlivem evropského práva je nekalosoutěžním právem chráněn zprostředkovaně i spotřebitel.

Zákon sice nedefinuje pojem hospodářské soutěže, ale v tzv. generální klauzuli stanoví, co se rozumí nekalou soutěží. Nekalou soutěží je podle občanského zákoníku jednání v hospodářském styku způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. Zákon tedy výslovně zakazuje jednání, které naplňuje současně tři znaky, a to:

 • je v hospodářském styku,
 • je v rozporu s dobrými mravy soutěže,
 • je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.

Občanský zákoník vymezuje speciální skutkové podstaty nekalé soutěže, kterými jsou zejména:

 • klamavá reklama,
 • klamavé označování zboží a služeb,
 • vyvolávání nebezpečí záměny,
 • parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,
 • podplácení,
 • zlehčování,
 • srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná,
 • porušení obchodního tajemství,
 • dotěrné obtěžování a
 • ohrožení zdraví a životního prostředí.

Občanský zákoník vymezuje rovněž právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, se mohou proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.


Výběr ze základních služeb naší kanceláře v oblasti nekalosoutěžního práva:

 • právní poradenství, konzultace;
 • vypracování odborných stanovisek v oblasti možného porušování práv jiných osob a připravovaných marketingových stragií;
 • zastupování ve sporných řízeních soudních i mimosoudních, vypracování žalobních návrhů, předběžných opatření.Know-how, obchodní tajemství

Pojmy know-how a obchodní tajemství se vzájemně překrývají. Zatímco termín know-how náš právní řád nezná, pojem obchodní tajemství představuje podle občanského zákoníku veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Jedním z pojmových znaků obchodního tajemství je tedy potřeba jeho utajení, čemuž tak nemusí být u know-how. Know-how se ale může stát významnou součástí obchodního tajemství. Obchodní tajemství je předmětem práv náležejících k podniku.

Know-how, resp. obchodní tajemství je jedním ze způsobů, jak lze chránit nehmotné statky registrovatelné jinak jako patenty na vynálezy, užitné a průmyslové vzory. Podnikatel se může samozřejmě sám rozhodnout, zda svůj vynález přihlásí k patentové ochraně či jej ponechá v utajení. Výhoda takové ochrany spočívá především v tom, že podnikatel nemusí svůj vynález podrobovat leckdy zdlouhavé proceduře zápisného řízení, včetně zveřejnění předmětu vynálezu, ochrana nastává okamžitě a doba trvání ochrany není narozdíl od formální ochrany prostřednictvím patentů či užitných vzorů nijak omezena. Nevýhodou je ovšem slabší ochrana v případě vyzrazení tajemství třetím osobám.

Právní ochranu obchodnímu tajemství poskytuje obchodní zákoník v rámci práva nekalé soutěže. Porušováním obchodního tajemství je tak jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl:

a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným (např. z technických předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán,
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.

Kvalitní know-how se stává jednou z nejdůležitějších konkurenčních výhod v podnikání. Představuje významný a hodnotný majetek nehmotné povahy ve společnosti. Dohody, smlouvy a jednání se současnými a bývalými zaměstnanci, zákazníky a konkurenty, ale také vztahy mezi partnery a vlastníky společnosti představují vážné nebezpečí pro obchodní tajemství. Ve většině oborů podnikání je nutná účinná ochrana obchodního tajemství společnosti. Naše kancelář může pomoci implementovat a přizpůsobit ochrannou strategii obchodního tajemství ve Vaší společnosti.


Výběr ze základních služeb právní ochrany know-how, obchodního tajemství:

 • poradenství ve strategii ochrany know-how, obchodního tajemství;
 • dohody o mlčenlivosti - NDA, jednání a metodika ochrany;
 • smlouvy o poskytování know-how, franchizing, vytvoření nehmotného díla;
 • konzultace, vedení sporných řízení atd.Obchodní firma

Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Ochrana obchodní firmy je zaručena především ustanoveními občanského zákoníku, kde je stanoveno, že firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení obchodní firmy přitom nestačí rozdílný dodatek označující právní formu. Žádný jiný podnikatelský subjekt tak nemůže shodnou nebo zaměnitelnou obchodní firmu již využívat.

V neoprávněném využívání obchodní firmy lze spatřovat nekalosoutěžní jednání. Jako takové může naplňovat zejména skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny či parazitování na pověsti.

Kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy, může se proti neoprávněnému uživateli domáhat, aby se takového jednání zdržel a odstranil závadný stav, tj. podal žádost rejstříkovému soudu návrh na změnu obchodní firmu. Dále je možno požadovat v případě splnění podmínek nekalosoutěžního jednání také vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích. Lze se domáhat i náhrady škody a případně i uveřejnění rozsudku.

Název tvořící obchodní firmu (bez dovětku označujícího právní formu) lze rovněž doporučit registrovat jako ochrannou známku. Registrace zajišťuje širokou formu ochrany, především účinně zabrání případnému použití podobného označení jinou společností v obchodním styku.


Výběr ze základních služeb právní ochrany obchodního jména:

 • poradenství a konzultace;
 • vedení sporných řízení, atd.
(c) 2015 - Vilém Daněk, Všechna práva vyhrazena
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.