DANĚK & PARTNERS, patentová a advokátní kancelář Vinohradská 17, 120 00 Praha 2
Tel: 222 252 782, Fax: 222 251 032
INFORMACE: +420 602 106 021
E-MAIL: office@vilemdanek.com
Úvodní bezplatné poradenské a konzultační služby CZ / EN / DE / RU / FR
[ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ]

Aktualita ze dne 15.12.2015PROGRAM NA PODPORU OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV - CZECHINVEST

Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví
 


ŽÁDOSTI LZE PODÁVAT OD 4. 1. 2016 DO 31. 12. 2017:

http://www.czechinvest.org/inovace-projekty-na-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi-vyzva-i

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost využít finanční podpory pro Vaše projekty v rámci programů a fondů EU – získání průmyslově-právní ochrany vynálezů v podobě patentů a dalších práv. Malé a střední podniky a fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy mohou získat dotace ve výši 40 000 – 1 mil. Kč. Dotace jsou určeny ke krytí výdajů za oprávněné zástupce (tedy zejména patentové zástupce), překlady a správní poplatky.

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • malé a středníky podniky splňující podmínky stanovené v Doporučení 2003/361/ES
 • veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2008 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 40 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak
 • míra podpory:
  • podnikatelský subjekt, který je malým a středním podnikem: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • veřejná výzkumná instituce: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • vysoká škola: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:
  • vynálezů/patentů
  • ochranných známek
  • užitných vzorů
  • průmyslových vzorů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • služby oprávněných zástupců
 • překlady
 • správní poplatky

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska splnění formálních podmínek přijatelnosti
 • každý žadatel předkládá pouze jednu žádost o podporu na celé programovací období (1 IČ = 1 žádost o podporu/projekt), v rámci které může podat libovolný počet žádostí o platbu (min. výše dotace je 40 tis. Kč), jejichž předmět se týká podporovaných aktivit programu (přihláška nebo udělení vynálezu/patentu, ochranné známky, průmyslové nebo užitné vzory)
(c) 2015 - Vilém Daněk, Všechna práva vyhrazena
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.